Polityka Prywatności

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych
 

I. Informacje ogólne


1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych
 
Poniżej informacja o gromadzeniu danych osobowych osób korzystających z naszego sklepu internetowego. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania konsumenckie. Administratorem jest zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) firma 
 
Different Colour Productions, ul. Tarninowa 7 , 43-300 Bielsko-Biała, telefon: +48512376636 , e-mail: biuro@dcpweb.pl.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@dcpweb.pl lub naszym zwykłym adresem pocztowym z dopiskiem „Administrator danych osobowych“. Korzystanie z funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej jest możliwe bez konieczności przetwarzania danych osobowych. W kwestii danych (osobowych) przekazanych nam technicznie przez Państwa proszę mieć na uwadze poniższe zapisy. Jeśli w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty korzystać będziemy z usług współpracujących z nami usługodawców lub będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o stosownych procedurach w tym zakresie (poniżej). Na koniec podamy Państwu również ustalone kryteria dotyczące okresu przechowywania danych.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Jeśli nie zdefiniowano inaczej, celem prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych jest realizacja własnych celów komercyjnych.

W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z różnych podstaw prawnych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów przygotowania umowy lub realizacji umowy, której (potencjalną) stroną jest dana osoba (dalej „Wykonanie umowy”), np. jeśli wyślą do nas Państwo zapytanie o produkt i/lub zamówią towary, a przetworzenie danych jest niezbędne w celu dostawy towarów , podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. b RODO.
 
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, np. wypełnienia obowiązku archiwizacji dla celów podatkowych, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. c RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, np. jeśli osoba odwiedzająca nasz magazyn odniesie obrażenia, a jej dane będą musiały zostać przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. d RODO. Zgodnie z art. 6 I lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych może być dopuszczalne na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jeśli jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (dalej „Priorytet interesów”). Realizację działalności naszego przedsiębiorstwa na rzecz zabezpieczenia miejsc pracy naszych pracowników oraz na rzecz zabezpieczenia interesu udziałowców traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Powyższe znajduje potwierdzenie w opisie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy zdefiniowanego przez ustawodawcę europejskiego. Tym samym można zakładać istnienie uzasadnionego prawnie interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą jest klientem przedsiębiorstwa (uwaga 47 zdanie 2 RODO) lub gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów reklamy bezpośredniej.

3. Państwa prawa
 
Przysługują Państwu wobec nas następujące prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych:
 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
 • prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia w organie nadzorczym skargi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Przysługujące Państwu prawa reguluje rozdział 3 RODO.

4. Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie wywiera wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po fakcie sformułowaniu go i przekazaniu nam. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych bazuje na priorytecie interesów. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest wymagane dla celów wykonania umowy, co przedstawimy poniżej w opisie poszczególnych funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których Państwa dane osobowe nie mają być przetwarzane przez nas w sposób przez nas praktykowany. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuację merytorycznie i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je dostosujemy albo podamy Państwu przyczyny, dla których zmuszeni jesteśmy kontynuować przetwarzanie. Oczywiści mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie dotyczącym przetwarzania danych dla celów reklamowych mogą nas Państwo poinformować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:
 
Auto-Moto-Max s.c. Antoni Calów i Jan Witko, Ul. Karpacka 187 43-300 Bielsko-Biała, +48(33)811 90 66, biuro@automotomax.pl lub sklep@automotomax.pl
 
5. Odbiorcy i kategorie odbiorców Państwa danych osobowych
 
Informacje o naszych klientach są dla nas ważne i pomagają nam optymalizować naszą ofertę. Przekazujemy otrzymane informacje osobom trzecim tylko w opisanym poniżej zakresie:
 
Zlecamy innym firmom i pojedynczym osobom realizację zadań w naszym imieniu. Przykłady to m. in. dostawa przesyłek, wysyłka listów lub e-maili, realizacja płatności (karty kredytowe, procedura polecenia zapłaty i zakup na rachunek), aktualizacja naszych list klientów, analiza naszych baz danych, działania marketingowe oraz obsługa klienta. Ww. usługodawcy mają dostęp do danych osobowych, których potrzebują do wykonania swoich zadań. Nie wolno im jednak używać ich do innych celów. Są oni ponadto zobowiązani do traktowania tych informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 
Nie możemy wykluczyć, że nasi podwykonawcy korzystają z usług usługodawców w państwach trzecich. Wszystkich usługodawców zobowiązujemy zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4 RODO do przestrzegania stosownych i wystarczających gwarancji w rozumieniu art. 44 i nast. RODO (przekazanie do państw trzecich).
 
Udostępniamy dane o kontach klientów i dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy przekazanie tych danych jest konieczne w celu zastosowania naszych ogólnych warunków handlowych lub innych umów lub jeśli musimy chronić prawa nasze, naszych klientów i osób trzecich. Obejmuje to wymianę danych z przedsiębiorstwami, które specjalizują się w zapobieganiu i minimalizacji nadużyć i oszustw związanych z korzystaniem z kart kredytowych. Jednocześnie wyraźnie oświadczamy, że w związku z tym nie ma miejsca przekazywanie danych do tych przedsiębiorstw w celu ich gospodarczego wykorzystania, co stałoby w sprzeczności z niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych.
 
6. Kryteria przechowywania danych osobowych
 
Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi wyszczególnionymi w niniejszym oświadczeniu. Jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do przygotowania umowy lub jej wykonania zostają one usunięte z zachowaniem odpowiednich ustawowych terminów przechowywania danych.
 
7. Zmiany oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych
 
Ze względów ustawowych i/lub organizacyjnych konieczna może stać się w przyszłości, również niedalekiej, zmiana lub dostosowanie oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych. Zawsze obowiązuje aktualna w danym momencie wersja oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych.
 

II. Przetwarzanie danych w zakresie poszczególnych rodzajów wykorzystania


1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej
 
Podczas czysto informacyjnego użytkowania naszej strony internetowej, tj. w przypadku, gdy się Państwo nie zarejestrują lub nie przekażą nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę, będziemy gromadzić następujące dane, które ze względów technicznych są niezbędne, aby móc wyświetlać Państwu naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:
 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica względem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość przetransferowanych za każdym razem danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Oprócz danych podanych powyżej podczas przeglądania naszej strony na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera wraz z przyporządkowaniem do stosowanej przez Państwa przeglądarki i za pośrednictwem których do miejsca, które wysyła pliki cookies (w tym przypadku do nas), wpływają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była efektywniejsza i jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).
 
2. Kontakt
 
W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu), aby móc odpowiedzieć na zadane pytania. Dane zgromadzone w związku z powyższym usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie nie jest wymagane lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku obowiązywania ustawowego obowiązku przechowywania tych danych. Jeśli są Państwo naszym klientem i mają Państwo np. pytania lub reklamacje dotyczące złożonego zapytania, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie  1 lit. b RODO („Wykonanie umowy”). Jeśli nie są Państwo naszym klientem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).
 
3. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej
 
Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać osoby zainteresowane. W tym celu muszą Państwo z reguły podać jeszcze inne dane osobowe, które wykorzystamy do wykonania danej usługi i wobec których obowiązują ww. zasady przetwarzania danych. W zakresie przetwarzania części Państwa danych osobowych korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych. Wybraliśmy ich bardzo starannie i są oni zobowiązani do wykonywania naszych poleceń. Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy Państwa o skutkach tego faktu w opisie oferty.
 
4. Stosowanie plików cookies

Czym są pliki "cookies"?
 
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Do czego używamy plików "cookies"?
 
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
 
Pliki "cookies" stosowane przez nasz sklep nie przechowują żadnych danych osobowych.
 
Ta strona internetowa wykorzystuje następujący rodzaj plików cookies, których zakres i działanie objaśniamy poniżej:
 • pliki cookies tymczasowe
 • pliki cookies stałe
Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to przede wszystkim pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. numer ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania Państwa przeglądarki do jednej i tej samej sesji. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub po zamknięciu przeglądarki.
Stałe pliki cookies usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki.
Ustawienia przeglądarki mogą Państwo zdefiniować indywidualnie i np. odmówić przyjmowania zewnętrznych plików cookies lub wszystkich plików cookies. Informujemy, że w takim przypadku być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?
 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

5. Korzystanie z naszego sklepu internetowego
 
Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, muszą Państwo w celu zawarcia umowy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu). Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane wymagane dla celu zawarcia umowy są specjalnie oznaczone, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w ramach realizacji Państwa zamówienia. Ponadto możemy przekazać naszemu bankowi firmowemu Państwa dane dotyczące płatności. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („Wykonanie umowy”).
 
Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto użytkownika, za pośrednictwem którego będziemy mogli zapisać Państwa dane osobowe dla celów kolejnych transakcji, Państwa informacje dotyczące zrealizowanych i aktualnych zamówień
 
Podczas zakładania konta w „Moje konto“ podane przez Państwa dane zostaną zapisane z możliwością odwołania. Wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, mogą zostać w każdej chwili usunięte w sekcji klienta. Podstawę prawną stosowania stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO („Priorytet interesów”).
 
Na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa adresu, danych dotyczących płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednakże ograniczamy przetwarzanie, tj. Państwa dane będą stosowane wyłącznie w ramach obowiązków ustawowych.
 
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest kodowany.
 

III. Analiza stron internetowych bazująca na zachowaniach użytkowników


1. Zastosowanie Google Analytics
 
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej IP komputera użytkownika znajdującego się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracane przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP komputera użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 
Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.
Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP komputera użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, nie ma możliwości powiązania z nimi konkretnych osób. Jeśli w odniesieniu do Państwa danych wystąpi możliwość identyfikacji osoby, której dane dotyczą, identyfikacja ta zostanie natychmiast wykluczona, a stosowne dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
Stosujemy Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i w celu bieżącej optymalizacji tej strony. Dzięki pozyskanym statystykom możemy optymalizować naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej dla Państwa interesujący. W ramach wyjątkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Google przystąpił do umowy EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.2  
 
Stan na 25 maj 2018 r.